Početna

Projekat:

Zaštitimo naše radnike – PoW: Unapredimo transnacionalnu administrativnu saradnju i pristup informisanju i konsultovanju upućenih radnika Evropska komisija je 8. marta predložila reviziju pravila o upućenim radnicima unutar EU. Predlog revizije se fokusira na tri glavne oblasti: naknadu za upućene radnike, pravila  privremenog zapoišljavanja preko agencija i pravila koja važe za dugoročno upućivanje, sa ciljem primene principa jednake plate za isti rad. Pored toga, za sindikate i druge socijalne partnere je posebno važna implikacija novih predloga Komisije o opšteobaveznosti kolektivnih ugovora, transgraničnom / transnacionalnom kolektivnom pregovaranju i između ostalog informacije o upućivanju u okviru drugih pitanja.
Ovo bi trebalo ozbiljno uzeti u obzir prilikom predstojećih pregovora, a važno je i  to da u međuvremenu, socijalni partneri trebaju da imaju jaču ulogu u osiguravanju upućenih radnika i imaju odgovarajuće alate kako bi se zaštitili. Akcija koju predlažemo je značajna zbog učešća zemalja koje dele zajedničke granice, uključujući zemlju kandidata. U skladu sa tekućim trendovima, partneri će predložiti nove zajedničke informacione alate i usluge koje bi trebalo da olakšaju bolje sindikalno organizovanje i zaštitu prava upućenih radnika u skladu sa važećim zakonskim okvirima, ali u isto vreme će generisati slobodno i pravedno  kretanje radnika.

Drugi važan stub našeg delovanja je učešće sindikalnih organizacija i drugih socijalnih partnera u oblikovanju prava iz radnog odnosa na upućene radnike, u skladu sa datim obimom i revizijjom direktiva EU. Kao krajnja tačka, naša akcija je zasnovana na inovativnom pristupu prilagođavanjem alata i usluga za potrebe upućenih radnika identifikovane kroz istraživačke aktivnosti. Socijalni partneri, sindikalne organizacije, organizacije poslodavaca iz – Italije, Malte, Poljske, Litvanije, Slovenije, Španije, i Rumunije, zemlje kandidata za članstvo u EU – Srbije, realizovaće zajedničke aktivnosti u cilju podrške pravilnom sprovođenju Direktive o administrativnom upravljanju u njihovim zemljama, razvijanje usluga i alata za upućene radnike i socijalne partnere na osnovu uzajamnog učenja, razmene najboljih praksi i prekogranične saradnje.


Ciljevi

Strateški cilj je da se poboljša pristup informacijama upućenim radnicima / radnicima privremeno zaposlenim preko agencija, informacijama o uslovima  zapošljavanja na transparentan i pristupačan način i da se poboljša administrativna saradnja između socijalnih partnera.

Specifični ciljevi:

1.Poboljšanje transparentnosti, dostupnosti i kvaliteta informacija za upućene radnike na osnovu pristupa upućenih radnika
2. Poboljšanja postojećeg mehanizma upućivanja kroz razvijanje novih informacija, vođenje i savetodavne usluge
3. Poboljšanje, mehanizma nadzora kroz postavljanje zajedničkog alata i razvoj on-line izveštavanja za kršenje prava upućenih radnika
4. Promovisanje jednakog tretmana i omogućavanje slobodnog kretanja kroz opremanje socijalnih partnera i obuku veštinama i kompetencijama za pravilno praćenje i implementaciju PoW direktiva;
5. Jačanje administrativne saradnje između socijalnih partnera za bolju zaštitu prava upućenih radnika,  jednak tretman u zemljama prijema i besplatnog pružanja usluga.