Domov

PROJEKT:

Protect Our Workers – PoW: Spodbujanje mednarodnega upravnega sodelovanja in
izboljšanje dostopa do informacij in svetovanja za napotene delavce

 1. marca 2016 je Evropska komisija predlagala spremembo pravil napotovanja delavcev v EU.
  Predlagane spremembe se osredotočajo na tri osnovna področja: plače napotenih delavcev, pravila
  dejavnosti agencij za začasno zaposlovanje in pravila v primeru dolgoročne napotitve, vse z
  namenom uresničevanja pravila »enaka plača za enako delo«. Poleg tega predlog Komisije, ki je
  posebej pomemben za sindikate in druge socialne partnerje, predvideva med drugim splošno
  veljavnost kolektivnih pogodb, uvedbo mednarodnih kolektivnih pogajanj in obveščanje o
  napotovanju.
  Čeprav ta vprašanja zahtevajo podrobno razpravo med prihodnjimi pogajanji, pomembno je tudi, da
  v pričakovanju teh socialni partnerji igrajo pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju napotenim
  delavcem dostopa do ustreznih orodij za zaščito njihovih pravic. Aktivnosti, ki jih predlagamo, so
  bistveno pomembna zaradi udeležbe sosednjih držav, vključno z eno državo-kandidatko. V skladu z
  najnovejšimi trendi bodo partnerji predlagali nova orodja in storitve obveščanja, ki bodo povečale
  članstvo v sindikatih in izboljšale raven zaščite napotenih delavcev v zvezi z obstoječimi pravnimi
  okviri in bodo hkrati prispevale k svobodnemu in poštenemu pretoku delavcev.
  Naslednji pomemben steber naših aktivnosti je udeležba sindikalnih organizacij in drugih socialnih
  partnerjev pri oblikovanju delavskih pravic napotenih delavcev v obsegu, predvidenem z
  direktivami vključno s predvidenimi spremembami. Naše aktivnosti temeljijo na pristopu od spodaj
  navzgor pri prilagajanju orodij in storitev potrebam napotenih delavcev, ugotovljenim v raziskavah.
  Socialni partnerji, sindikalne organizacije, združenja delodajalcev, znanstvene ustanove iz Italije,
  Malte, Poljske, Litve, Slovenije, Španije, Velike Britanije in Romunije ter iz Srbije kot države
  kandidatke bodo sprejele skupne podporne ukrepe za pravilno izvajanje Izvedbene direktive v
  svojih državah, pripravo storitev in orodij za napotene delavce in socialne partnerje na podlagi
  medsebojnega učenja, menjave najboljših praks in mednarodnega sodelovanja.
  Cilji
  Strateški cilj je izboljšava dostopa do preglednih informacij za napotene delavce oziroma napotene
  delavce agencij za začasno zaposlovanje o pogojih zaposlitve ter izboljšava upravnega sodelovanja
  med socialnimi partnerji.
  Podrobni cilji:
 2. Izboljšava preglednosti, dostopnosti in kakovosti informacij za napotene delavce na podlagi
  pristopa, osredotočenega na njihove potrebe,
 3. Analiza obstoječih mehanizmov napotovanja in priprava novih informacij, priporočil in
  svetovalnih storitev,
 4. Izboljšava mehanizma spremljanja napotitve s skupno izdelavo spletnega orodja za
  prijavljanje kršitev pravic napotenih delavcev,
 5. Promoviranje enakega obravnavanja in olajšanje prostega pretoka z zagotavljanjem
  socialnim partnerjem spretnosti in znanja s področja pravilnega spremljanja in uvajanja
  direktiv o napotovanju,
 6. Izboljšava upravnega sodelovanja med socialnimi partnerji zaradi zagotavljanja boljše
  zaščite pravic napotenih delavcev glede enakega obravnavanja v državah gostiteljicah in
  zaradi zagotavljanja brezplačnih storitev.