Pagina principală

PROIECT: 

Protect Our Workers – PoW: Facilitating transnational administrative cooperation and improve access to information and counseling of posted workers (Să ne protejăm lucrătoriiDetașarea lucrătorilor:  Facilitarea cooperării administrative transnaționale și îmbunătățirea accesului la informații și consiliere a lucrătorilor detașați).

În data de 8 martie 2016, Comisia Europeană a propus o revizuire a normelor privind detașarea lucrătorilor în UE. Propunerea de revizuire se concentrează pe trei domenii principale: remunerația  lucrătorilor detașați, normele privind agențiile de muncă temporară și normele aplicabile detașării pe termen lung, în scopul aplicării principiului „la muncă egală, salariu egal”. Mai mult decât atât, pentru sindicate și ceilalți parteneri sociali este deosebit de important efectul noii propuneri a Comisiei asupra contractelor colective cu caracter universal obligatoriu, negocierilor colective transfrontaliere și transnaționale și informarea privind detașarea, printre altele.

Deși aceste aspecte trebuie luate în considerare în mod serios în timpul negocierilor viitoare, este, de asemenea, important ca, între timp, partenerii sociali să joace un rol mai important în a se asigura că lucrătorii detașați dispun de instrumentele potrivite pentru a se proteja. Acțiunea pe care o propunem este semnificativă datorită implicării țărilor care au frontiere comune, inclusiv a țării candidate. În conformitate cu tendințele actuale, partenerii vor propune noi instrumente și servicii de comunicare comune care ar trebui să faciliteze o mai bună sindicalizare și protecție a drepturilor lucrătorilor detașați în cadrul reglementărilor actuale, dar, în același timp, să ducă la libera și corecta circulație a lucrătorilor.

Un alt pilon important al acțiunii noastre este implicarea organizațiilor sindicale și a altor parteneri sociali în definirea drepturilor la muncă ale lucrătorilor detașați, în conformitate cu respectivul domeniu de aplicare și revizuirea directivelor UE. Ca punct final, acțiunea noastră se bazează pe o abordare de tip „boom-up” prin adaptarea instrumentelor și serviciilor la nevoile lucrătorilor detașați, identificate prin activități de cercetare. Partenerii sociali, organizațiile sindicale, organizațiile patronale, institutele de cercetare din Italia, Malta, Polonia, Lituania, Slovenia, Spania, Regatul Unit și România precum și din Serbia, țara candidată, vor întreprinde acțiuni comune pentru a sprijini implementarea corectă a Directivei puse în aplicare în țările lor, astfel încât să dezvolte servicii și instrumente pentru lucrătorii detașați și partenerii sociali, pe baza schimbului de informații, schimbului de bune practici și cooperării transfrontaliere.

Obiective

Obiectivul strategic este îmbunătățirea accesului lucrătorilor detașați/ lucrătorilor prin agent de muncă temporară la informațiile cu privire la termenii și condițiile de angajare, în mod transparent și facil și îmbunătățirea cooperării administrative între partenerii sociali.

Mai exact:

  1. Îmbunătățirea transparenței, accesibilității și calității informațiilor pentru lucrătorii detașați, pe baza abordării centrate pe aceștia.
  2. Regândirea mecanismelor existente privind publicarea și dezvoltarea de noi servicii de informare, orientare și consiliere.
  3. Îmbunătățirea mecanismului de monitorizare a detașării prin dezvoltarea în comun a unui instrument de raportare on-line a cazurilor de încălcare a drepturilor lucrătorilor detașați.
  4. Promovarea egalității de șanse și tratament și facilitarea liberei circulații prin dotarea partenerilor sociali cu abilități și competențe privind monitorizarea corectă a Directivelor privind detașarea lucrătorilor.
  5. Consolidarea cooperării administrative între partenerii sociali pentru o mai bună protecție a drepturilor la tratament egal și liberă prestare a serviciilor pe care lucrătorii detașați le au în țările gazdă.