Strona glówna

PROJEKT: 
Protect Our Workers – PoW: Ułatwianie ponadnarodowej współpracy administracyjnej oraz
poprawa dostępu do informacji i doradztwa dla pracowników delegowanych
8 marca 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę zasad delegowania pracowników w
ramach UE. Proponowane zmiany koncentrują się na trzech podstawowych obszarach:
wynagrodzeniu pracowników delegowanych, zasadach działania agencji pracy tymczasowej oraz
zasadach obowiązujących w wypadku delegowania długoterminowego, których celem jest
zapewnienie realizacji reguły „taka sama płaca za taką samą pracę”. Co więcej, propozycja Komisji
o szczególnym znaczeniu dla związków zawodowych oraz pozostałych partnerów społecznych
przewiduje między innymi powszechną moc obowiązującą układów zbiorowych, wprowadzenie
ponadnarodowych negocjacji zbiorowych oraz informowanie o delegowaniu.
Choć kwestie te wymagają szczegółowego rozważenia podczas nadchodzących negocjacji, jest
także istotne by w oczekiwaniu na nie partnerzy społeczni odgrywali bardziej znaczącą rolę w
zapewnianiu pracownikom delegowanym dostępu do odpowiednich narzędzi służących do ochrony
ich praw. Działanie, które proponujemy, ma istotne znaczenie z uwagi na zaangażowanie państw
sąsiedzkich, w tym jednego państwa-kandydata. Zgodnie z najnowszymi tendencjami, partnerzy
zaproponują nowe narzędzia i usługi informacyjne, które poprawią wskaźnik uzwiązkowienia i
poprawią poziom ochrony pracowników delegowanych w zakresie istniejących ram prawnych
przyczyniając się jednocześnie do swobodnego i uczciwego przepływu pracowników.
Kolejnym istotnym filarem naszego działania jest zaangażowanie organizacji związkowych oraz
pozostałych partnerów społecznych w kształtowanie praw pracowniczych pracowników
delegowanych w zakresie przewidzianym dyrektywami wraz z proponowanymi zmianami. Nasze
działania są oparte na oddolnym podejściu polegającym na przystosowaniu narzędzi i usług do
potrzeb pracowników delegowanych zidentyfikowanych w toku przeprowadzonych badań.
Partnerzy społeczni, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, placówki naukowe z
Włoch, Malty, Polski, Litwy, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii oraz z jednego
państwa kandydata – Serbii, podejmą wspólne działania na rzecz wspierania prawidłowej
implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej w swoich państwach, opracowania usług i narzędzi dla
pracowników delegowanych oraz partnerów społecznych w oparciu o wzajemne uczenie się,
wymianę najlepszych praktyk oraz współpracę ponadnarodową.
Cele
Celem strategicznym jest poprawa dostępu do przejrzystych informacji dla pracowników
delegowanych/ delegowanych przez agencje pracy tymczasowej na temat warunków zatrudnienia, a
także poprawa współpracy administracyjnej pomiędzy partnerami społecznymi.
Cele szczegółowe:

 1. Poprawa przejrzystości, dostępności i jakości informacji dla pracowników delegowanych w
  oparciu o podejście koncentrujące się na ich potrzebach
 2. Zanalizowanie istniejących mechanizmów delegowania i opracowanie nowych informacji,
  wskazówek i usług doradczych
 3. Poprawa mechanizmu monitoringu delegowania poprzez wspólne opracowanie
  internetowego narzędzia zgłaszania przypadków łamania praw pracowników delegowanych
 4. Promowanie równego traktowania oraz ułatwianie swobodnego przepływu poprzez
  wyposażenie partnerów społecznych w umiejętności i kompetencje w zakresie poprawnego
  monitorowania i wdrażania dyrektyw o delegowaniu
 5. Poprawa współpracy administracyjnej pomiędzy partnerami społecznymi w celu
  zapewnienia lepszej ochrony praw pracowników delegowanych w zakresie równego
  traktowania w państwach goszczących oraz dostarczania bezpłatnych usług.