Międzynarodowe warsztaty eksperckie w Warszawie

Posted by

Międzynarodowe warsztaty eksperckie zorganizowane w ramach projektu “Protect our
workers” odbyły się w dniach 9 i 10 kwietnia 2019 r. Warsztaty były ukierunkowane na
poprawienie wiedzy na temat europejskiego prawodawstwa dotyczącego delegowania
pracowników.
Rewizja Dyrektywy 96/71/WE została zapoczątkowana w 2016 r. i zakończona w czerwcu
2018 r. przyjęciem Dyrektywy 957/2018/UE. Zmiany dotyczą głównie zakresu Artykułu 1 tej
dyrektywy, który włącza pracowników zatrudnionych przez tymczasowe agencje pracy a także
pracowników wynajmowanych.
Głównym mottem jest „równa płaca za taką samą pracę”, co w jasny i transparentny sposób
określa zasady ustalania wynagrodzeń. Ta zasada dotyczy także wynagrodzenia brutto, które
obejmuje wypłatę za pracę w godzinach nadliczbowych. Koszt zakwaterowania i podróży
pracowników delegowanych nie jest wliczony w wynagrodzenie.
Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby przedsiębiorstwa zatrudniające
pracowników delegowanych na ich terytorium, zgodnie z zasadą równego traktowania
gwarantowały warunki zatrudnienia uwzględniając następujące aspekty określone przez prawo i
porozumienia zbiorowe obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym praca jest
wykonywana: (a) maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku; (b) minimalny
wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego; (c) wynagrodzenie wraz ze stawką za
godziny nadliczbowe; (e) zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy; (f) środki ochronne
w zakresie warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka,
dzieci i młodzieży i równe traktowanie bez dyskryminacji.
Uczestnicy warsztatów, przedstawiciele związków zawodowych z Malty, Litwy, Polski,
Rumunii, Słowenii, Serbii oraz ASITECO reprezentujące Hiszpanię wskazali na istniejące różnice
w ustawodawstwie krajowym i systemach podatkowych. Dotyczą one minimalnej płacy i liczby
nadgodzin. Pytanie dotyczy stosowania układu zbiorowego – umowy na poziomie przedsiębiorstwa,
oddziału lub układu ogólnego. Uczestnicy wykazali, że istnieje wiele naruszeń praw pracowników
delegowanych: niskie zarobki, złe warunki mieszkaniowe i delegowanie pracowników bez umowy
o pracę lub bez formularza A1.
Według opinii uczestników warsztatów zmieniona Dyrektywa daje większe możliwości
regulowania praw pracowników delegowanych, pozostają jednak kwestie konkurencyjności między
przedsiębiorcami z krajów mniej rozwiniętych, a także interpretacja „równej płacy za taką samą
pracę”. Zakłada się, że zwiększy to liczbę tak zwanych samozatrudnionych, którzy w
rzeczywistości pracują jako pracownicy tylko jednej firmy.
Brak jest statystyk, a ważne jest, aby odpowiednie instytucje w Państwach Członkowskich
posiadały informacje na temat liczby delegowanych pracowników i stosowały w pełni Dyrektywę
z 2014 r. (2014/67/UE). Dane dotyczące warunków delegowania najczęściej znajdują się na
stronach internetowych ministerstw pracy, inspekcji pracy, a także izb handlowych, stowarzyszeń
pracodawców i związków zawodowych. Dobrą praktyką jest rozszerzanie sieci i korzystanie z IMI
(system wymiany informacji na rynku wewnętrznym), punktów informacyjnych, tworzenie sieci
związków zawodowych i rozbudowa sieci doradczej, co pokazuje wagę przykładu słoweńskiego,
wprowadzenie mediacji inspektorów pracy, którzy pracują nad zawarciem umów o delegowaniu
pracowników (wspomniany przedstawiciel ZSSS). Solidarna odpowiedzialność jest ważną kwestią
dla pracowników w przypadku wypłaty wynagrodzeń, począwszy od pierwszych wykonawców,
podwykonawców po ostatni podmiot w łańcuchu usług kontraktowych.
Ważne są również umowy o wzajemnym uznawaniu członkostwa między OPZZ (Polska)
a niektórymi związkami zawodowymi w innych krajach UE (kraje przyjmujące), a także możliwość
dla pracowników delegowanych z krajów trzecich do przystąpienia do związków zawodowych i ich
zdolności do organizowania się (tworzenie związków zawodowych pracowników pochodzących

z Ukrainy i pracujących w Polsce w ramach parasola organizacyjnego OPZZ).
Wyzwaniem w nadchodzącym okresie będzie poprawa informowania partnerów
społecznych i samych pracowników poprzez przekazywanie informacji w ich językach ojczystych
oraz zapobieganie nieprzestrzegania warunków pracy pracowników delegowanych, wypłacaniu
wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Duży problem kierowców i pracowników
transportu należy rozwiązać poprzez pakiet mobilności.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.