Podsumowanie

Posted by

Międzynarodowy warsztat ‘Chrońmy naszych pracowników/ Protect Our Workers –
PoW: Ułatwianie ponadnarodowej współpracy administracyjnej oraz poprawa dostępu do
informacji i doradztwa dla pracowników delegowanych’ – Belgrad, 5/6 marca 2019
W Europie obecnie pracuje 2,5 mln pracowników delegowanych i liczba ta nieustannie
rośnie. W ich gronie znajdują się zarówno pracownicy niewykwalifikowani, jak i wysokiej klasy
specjaliści. Ten tryb zatrudnienia opiera się na tymczasowej pracy w państwach, do których
pracownicy są oddelegowani; pozwala to zaspokoić rosnący popyt na pracę, ale z drugiej strony
stanowi główną formę dumpingu w zakresie wynagrodzeń, nieuczciwej konkurencji pomiędzy
firmami, naruszania prawa w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, a także
niestabilnych warunków zatrudnienia cechujących się brakiem ochrony. Choć wprowadzona
niedawno poprawka do dyrektywy regulującej tę kwestię (957/18) nie rozwiązuje wszystkich
otwartych problemów, wprowadza ona zasadę ‘równa płaca za równą płacę’ i stanowi punkt
wyjścia do szeregu pozytywnych działań ze strony spółek i związków zawodowych.
By delegowanie pracowników w UE umożliwiło osiągnięcie ‘potrójnej wygranej’
(przynosząc korzyści goszczącym Państwom Członkowskim, Państwom Członkowskim i
państwom kandydatom pochodzenia, a także samym pracownikom delegowanym), pracownicy
delegowani, związki zawodowe oraz instytucje zajmujące się tymi kwestiami muszą mieć
zapewniony lepszy dostęp do informacji.
Organizacje partnerskie projektu POW – związki zawodowe: OPZZ (Polska, Cartel Alfa
(Rumunia), ZSSS (Słowenia), GWU (Malta), CGIL (Włochy), LPSK (Litwa), CATUS (Serbia),
a także przedstawiciele ASITECO (Hiszpania) wypracowały następujące propozycje:
Proponuje się opracowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy
międzynarodowej poprzez wspólną pracę nad punktami kontaktowymi/międzyregionalnymi tam,
gdzie takie punkty istnieją, zgodnie z modelem międzyregionalnych rad związków zawodowych
(IRTUC).
Powinny one promować dobre praktyki we współpracy ponadnarodowej oraz dialog
społeczny na poziomie krajowym i europejskim.
Przydatne byłoby również rozpoczęcie kampanii medialnej z wykorzystaniem
dwustronnych konferencji prasowych, w których uczestniczyłyby organizacje z państw
delegujących pracowników oraz z państw korzystających z pracy pracowników delegowanych.
Organizacje związkowe nalegają na wzmocnienie współpracy pomiędzy inspekcjami
kontrolującymi sytuację w państwach, w których ten problem występuje, nie tylko w zakresie
wymiany informacji, ale i podejmowania działań mających na celu wykrycie naruszeń prawa.

Uczestnicy zalecają: zwiększenie obecności w mediach, lepsze informowanie opinii
publicznej i udostępnianie informacji w mediach społecznościowych, uruchomienie kampanii
obejmującej konferencje prasowe oraz promocję dobrych praktyk dwustronnych oraz roli
związków zawodowych w ochronie interesów pracowniczych.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.