News

A story about (un)posted workers

Only after media reports and trade union reaction were Indian workers, hired on construction works in Serbia, enabled to go back to their country, but without remaining salaries being paid to them, as this was the unfulfilled request that made them go on strike. This is a part of epilogue of a story about Indian … Continue reading A story about (un)posted workers

Jedna priča o (ne) upućenim radnicima

Tek nakon pisanja medija i reagovanja sindikata radnicima iz Indije angažovanim na građevinskim radovima u Srbiji omogućeno je da se vrate u svoju zemlju, ali bez ispunjenja zahteva zbog koga su štrajkovali da im srpski poslodavac isplati zaostale zarade. Ovo je deo epiloga priče o indijskim građevinskim radnicima, angažovanim na izgradnji vijadukta “Čortanovci” koji su … Continue reading Jedna priča o (ne) upućenim radnicima

Mednarodna strokovna delavnica v Varšavi

Mednarodna strokovna delavnica, prirejena v okviru projekta »Protect our workers«, je potekala 9. in 10. aprila 2019. Namen delavnice je bilo širjenje znanja evropske zakonodaje s področja delegiranja delavcev. Pregled Direktive 96/71/ES se je začel leta 2016 in končal junija 2018 s sprejetjem Direktive 957/2018/EU. Spremembe se nanašajo predvsem na 1. člen te direktive, v … Continue reading Mednarodna strokovna delavnica v Varšavi

Atelierul experților internaționali la Varșovia

Atelierul experților internaționali din cadrul proiectului „Protect our workers" a avut loc la Varșovia, pe 9 și 10 aprilie 2019. Atelierul a avut ca scop îmbunătățirea cunoașterii legislației europene referitoare la lucrătorii detașați. Revizuirea Directivei 96/71/CE a început în 2016 și s-a încheiat în iunie 2018, odată cu adoptarea Directivei 957/2018/UE. Schimbările se referă în … Continue reading Atelierul experților internaționali la Varșovia

Tarptautinis ekspertų seminaras Varšuvoje

2019 m. balandžio 9–10 dienomis Varšuvoje vyko tarptautinis ekspertų seminaras pagal „Apsaugokime mūsų darbuotojus“ projektą. Seminaro tikslas buvo pagerinti žinias apie Europos teisės aktus, susijusius su komandiruotais darbuotojais. Direktyvos 96/71/EB persvarstymas prasidėjo 2016 m. ir baigėsi 2018 m. birželio mėn., priėmus Direktyvą 957/2018/ES. Pakeitimai pirmiausia susiję su tos direktyvos 1 straipsnio taikymo sritimi, į kurią … Continue reading Tarptautinis ekspertų seminaras Varšuvoje

Międzynarodowe warsztaty eksperckie w Warszawie

Międzynarodowe warsztaty eksperckie zorganizowane w ramach projektu “Protect our workers” odbyły się w dniach 9 i 10 kwietnia 2019 r. Warsztaty były ukierunkowane na poprawienie wiedzy na temat europejskiego prawodawstwa dotyczącego delegowania pracowników. Rewizja Dyrektywy 96/71/WE została zapoczątkowana w 2016 r. i zakończona w czerwcu 2018 r. przyjęciem Dyrektywy 957/2018/UE. Zmiany dotyczą głównie zakresu Artykułu … Continue reading Międzynarodowe warsztaty eksperckie w Warszawie

Il laboratorio internazionale di esperti a Varsavia

Il laboratorio internazionale di esperti organizzato nel quadro del progetto ‘Protect our workers’ tenutosi a Varsavia il 9 e il 10 aprile 2019. Lo scopo del progetto è stato di migliorare la conoscenza sulla legislazione europea concernente i lavoratori distaccati. La revisione della direttiva 96/71/CE è cominciata nel 2016 e finita nel giugno 2018 con … Continue reading Il laboratorio internazionale di esperti a Varsavia

Taller internacional de expertos en Varsovia

El taller internacional de expertos desarrollado en el marco del proyecto " Protect our workers" fue celebrado en Varsovia los días 9 y 10 de abril de 2019. El objetivo del taller fue mejorar el conocimiento de la legislación europea sobre el desplazamiento de trabajadores. La revisión de la Directiva 96/71/CE se inició en el … Continue reading Taller internacional de expertos en Varsovia

International expert workshop in Warsaw

The international expert workshop within the project “Protect our workers” held in Warsaw on 9 and 10 April 2019. The workshop was aimed at improving the knowledge of European legislation relating to posted workers. Revision of Directive 96/71 / EC started in 2016 and ended in June 2018 with the adoption of Directive 957/2018 / … Continue reading International expert workshop in Warsaw

Međunarodna ekspertska radionica u Varšavi

U Varšavi je 9. i 10. aprila 2019.godine, održana međunarodna ekspertska radionica u okviru projekta “Zaštitimo naše radnike”. Cilj radionice bio je usmeren na unapređenje znanja u oblasti evropske legislative koja se odnosi na upućene radnike. Revizija Direktive 96/71/EC otpočela je 2016. i završila se u junu 2018. godine donošenjem Direktive 957/2018/EU. Izmene se pre … Continue reading Međunarodna ekspertska radionica u Varšavi