Pagrindinis puslapis

PROJEKTAS: 
„Apsaugokime mūsų darbuotojus – PoW [Direktyva dėl darbuotojų komandiravimo]:
Tarptautinio administracinio bendradarbiavimo palengvinimas ir komandiruotų darbuotojų
prieigos prie informacijos ir konsultavimo gerinimas.“
2016 m. kovo 8 d. Europos Komisija pasiūlė persvarstyti darbuotojų komandiravimo ES šalyse
taisykles. Pasiūlyme dėl persvarstymo daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindinėms sritims:
komandiruotų darbuotojų atlyginimui, laikinojo įdarbinimo agentūrų taisyklėms ir taisyklėms,
taikomoms ilgalaikiam komandiravimui, siekiant taikyti vienodo darbo užmokesčio už vienodą
darbą principą. Be to, profesinėms sąjungoms ir kitiems socialiniams partneriams ypač svarbu kokią
reikšmę turės Komisijos pasiūlymas dėl visuotinai privalomų kolektyvinių sutarčių, tarpvalstybinių
/ tarptautinių kolektyvinių derybų ir informacijos apie komandiravimą ir kitų dalykų.
Nors šiuos klausimus reikia rimtai apsvarstyti būsimų derybų metu, taip pat svarbu, kad socialiniai
partneriai atliktų svarbesnį vaidmenį užtikrinant, kad komandiruoti darbuotojai turėtų tinkamas
priemones, kad galėtų patys save apsaugoti. Veiksmai, kuriuos siūlome, yra reikšmingi dėl šalių,
kurios turi bendras sienas, įskaitant šalį kandidatę, dalyvavimo. Atsižvelgdami į dabartinęs
tendencijas, partneriai pasiūlys naujas bendras informavimo priemones ir paslaugas, kurios turėtų
palengvinti komandiruotų darbuotojų teisių apsaugą pagal dabartines reguliavimo sistemas ir tuo
pačiu metu sukurtų laisvą ir sąžiningą darbuotojų judėjimą.
Kitas svarbus mūsų veiklos pagrindas yra profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių
dalyvavimas formuojant komandiruotų darbuotojų darbo teises, atsižvelgiant į ES direktyvų
taikymo sritį ir jų peržiūrą. Galiausiai, mūsų veiksmai grindžiami „iš apačios į viršų“ metodu,
pritaikant priemones ir paslaugas prie komandiruotų darbuotojo poreikių, kurie yra nustatomi
tyrimų metu. Socialiniai partneriai, profesinių sąjungų organizacijos, darbdavių organizacijos,
mokslinių tyrimų institutas iš Italijos, Maltos, Lenkijos, Lietuvos, Slovėnijos, Ispanijos, Jungtinės
Karalystės ir Rumunijos bei šalies kandidatės – Serbijos, imsis bendrų veiksmų, kad būtų palaikytas
tinkamas įgyvendinimo direktyvos įgyvendinimas jų šalyse, plėtos komandiruotiems darbuotojams
ir socialiniams partneriams skirtas paslaugas ir priemones, mokysis vieni iš kitų, keisis geriausia
praktika ir vykdys tarptautinį bendradarbiavimą.
Tikslai
Strateginis tikslas yra pagerinti prieigą prie informacijos skirtos komandiruotiems / laikinai
komandiruotiems agentūriniams darbuotojams, taikant skaidrias ir prieinamas darbo sąlygas ir
siekiant pagerinti socialinių partnerių administracinį bendradarbiavimą.
Konkretūs tikslai:

 1. Komandiruotų darbuotojų informavimo skaidrumo, prieinamumo ir kokybės gerinimas
  remiantis į komandiruotus darbuotojus orientuotu požiūriu;
 2. Persvarstyti esamus naujus informacijos, orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo ir
  kūrimo mechanizmus;
 3. Stebėjimo komandiravimo mechanizmo tobulinimas, kartu rengiant internetinę pranešimų
  teikimo priemonę, skirtą pranešti apie komandiruotų darbuotojų teisių pažeidimus;
 4. Skatinti vienodą požiūrį ir palengvinti laisvą judėjimą, suteikiant socialiniams partneriams
  įgūdžius ir kompetenciją, kad būtų galima tinkamai stebėti ir įgyvendinti PoW [darbuotojų
  komandiravimo] direktyvas;
 5. Didinti socialinių partnerių administracinį bendradarbiavimą, siekiant geriau apsaugoti
  komandiruotų darbuotojų teises į vienodą požiūrį priimančiose šalyse ir užtikrinti laisvą
  paslaugų teikimą.